Participatie – actieve deelname – is op Sint-Lodewijk geen ijdel begrip. Het is immers door een goede samenwerking tussen ouders, leerlingen, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, leerkrachten en directie dat ons ideaal kan bereikt worden.

Participatie gebeurt via informele contacten maar ook via formele overlegorganen. Naast de ondernemingsraad waar werkgevers en werknemers overleggen, kennen we op onze school ook de leerlingenraad, de pedagogische raad, het oudercomité en de schoolraad.

De leerlingenraad

Om de vier jaar kiezen de leerlingen uit de drie graden hun vertegenwoordigers om te zetelen in de leerlingenraad, opgericht conform de bepalingen van het participatiedecreet. De raad zet zich in om het leven op school zo optimaal mogelijk te laten verlopen en werkt aan alles wat de leerlingen ten goede komt. Vanuit hun eigen invalshoek uiten zij hun bekommernissen en geven hun adviezen. Zo participeren ook onze leerlingen aan de organisatie van het schoolgebeuren.

De pedagogische raad

In deze raad zetelen vertegenwoordigers van de leerkrachten van de verschillende campussen. Ze worden om de vier jaar verkozen. Items die gerelateerd zijn aan het pedagogisch project van de school kunnen hier worden besproken en bediscussieerd. De directie wordt op onze school meteen mee uitgenodigd op deze vergaderingen.

Het oudercomité

Bij aanvang van het schooljaar krijgen de ouders van onze leerlingen de kans zich aan te sluiten bij het oudercomité. Zij ontmoeten elkaar een vijftal keren doorheen het schooljaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden voorstellen, suggesties en adviezen uitgewisseld tussen ouders en directie. Daarnaast steunen zij waar mogelijk de school in de praktische organisatie van een aantal evenementen. Ons oudercomité bevordert op die manier de goede verstandhouding tussen ouders en school.

  • Voorzitter: dhr. Hans Bekkers

De schoolraad

De schoolraad is een officieel participatieorgaan. Hier krijgen vertegenwoordigers van de pedagogische raad, de leerlingenraad, de ouders en van de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school waarvoor de Inrichtende Macht de eindverantwoordelijkheid draagt. Elk met hun inbreng komen zij samen op voor de opvoeding en de opleiding van onze leerlingen.